Dienstverlening

Persoonlijk vermogensbeheer

Onze dienstverlening gaat verder dan beheer of advies over het vermogen. Bij Index People krijgt uw organisatie een persoonlijk aanspreekpunt met ervaring en kennis van zaken. U kunt zich als bestuurder blijven richten op de missie van uw organisatie.

De kern van ons vermogensbeheer

De kern van de gedachte achter het vermogensbeheer van Index People is het creëren van efficiënte portefeuilles bij een bepaalde strategische allocatie. Deze efficiënte portefeuilles leveren op de lange termijn het hoogste rendement. Index People heeft een strak en transparant beleggingsbeleid, ook vanwege haar ervaring met pensioenfondsen. Voor stichtingen met een kleiner vermogen zijn er standaard (duurzame) oplossingen, voor grotere fondsen bieden wij maatwerk. Hierbij kan bijvoorbeeld een portefeuille samengesteld worden op basis van een door de stichting gewenste benchmark of een specifiek duurzaamheidaspect, alles vanuit de kernwaarden van Index People.

Governance

Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Het is begrijpelijk dat in deze complexe financiële wereld niet alle bestuurders de interesse en de kennis hebben ten aanzien van alle details van het financiële beheer. Naast het discretionair beheer kan Index People op consultancy basis adviseren over specifieke zaken van het beheer zoals rendement, risicomanagement en kosten. Dit kan zowel voor stichtingen die zelf het eigen beheer voeren of al één of meerdere beheerders aangesteld hebben.

Met deze structuur (countervailing power) bent u verzekerd van een uitstekende governance. Onze onafhankelijkheid, ervaring en dienstverlening aan institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, garanderen u een uitstekende dienstverlening tegen een vooraf bepaald tarief.
Hierbij zien wij vaak dat er meer dan de gemaakte kosten voor consultancy worden terugverdiend, zodat het nettorendement verbetert. Het bestuur is ook op deze wijze verzekerd van een uitstekende governance.

Advies en fiduciair beheer

Onze dienstverlening gaat verder dan beheer of advies over het vermogen. Bij Index People krijgt u als bestuur een persoonlijk aanspreekpunt met ervaring en kennis van zaken, u kunt zich als bestuurder meer richten op de missie van uw organisatie.

Wij zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor het besturen van de stichtingen. Wij kunnen een breder advies geven. Dit kan voor een project op consultancy basis maar ook veelomvattender als fiduciair vermogensbeheerder.

Onze competentiegebieden zijn onder andere:

 • Onafhankelijk beleggingsadvies
 • Opstellen beleggingsstatuut en andere documentatie
 • Begeleiden van een stichting bij een RfI/RfP/RfQ
 • Duurzaam vermogensbeheer
 • Begeleiden van het bestuur bij ESG-issues en impact investing
 • Heldere geconsolideerde rapportage bij het werken met meerdere vermogensbeheerders
 • Doorlichten beleggingsopzet en/of externe beheerders
 • Advisering risicobeheer (1e of 2elijns risicomanagement)
 • Ondersteuning bij governance issues
 • Operationele ondersteuning (transacties, transities, boekhouding/jaarverslag)
 • Second opinion huidige portefeuille met analyse van rendement, risico en kosten

Consultancy

Bij Index People kunt u diverse competentiegebieden, maar ook uw gehele portefeuille op consultancy basis aan ons uitbesteden. Voor al deze gebieden geldt dat wij onder toezicht staan van de AFM en DNB, zodat onze kwaliteit is gewaarborgd. Bovendien profiteert u van onze benchmarkgerichte oplossingen, waarbij we niet gebonden zijn aan een bepaalde aanbieder en dus 100% onafhankelijk zijn.

Onze competentiegebieden zijn onder andere:

 • Strategische assetallocatie
 • Portefeuilleconstructie
 • Beleggingsstatuut
 • Beleidsvorming (risico, rente- en valutabeleid, verantwoord beleggen, etc)
 • Portefeuilletransities (bijvoorbeeld van belegging naar belegging of van fonds naar verzekeraar)
 • Verantwoord beleggen (screening, beleidsvorming, implementatie, communicatie)
 • Valuta- en rente afdekking/overlay
 • (DNB)Rapportages
 • Manager evaluatie en- screening (alpha of bèta)
 • Manager search en -implementatie (bèta-oplossingen)
 • Educatie
 • Kasstroombeheer, herbalanceren
 • Blootleggen kosten beleggingsdiensten
 • Mandaat screening, heronderhandeling of bijstelling
 • Unbundling; hetinzichtelijk en eenvoudig maken van complexe oplossingen

Wordt uw specifiek gewenste competentiegebied niet vermeld? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees meer over de tarieven van Index People.

Bestuursopzet of -model pensioenfondsen

Sinds de implementatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen maken pensioenfondsen steeds frequenter gebruik van onafhankelijke professionals om plaats te nemen in de bestuurs- en/of beleggingscommissie. Dit is mede het gevolg van de steeds toenemende en uitgebreidere eisen die aan pensioenfondsbesturen worden gesteld. Het voordeel van het werken met onafhankelijke professionele bestuurders is dat zij over een meer inhoudelijke kennis van de materie beschikken. Deze onafhankelijke bestuurders en leden van beleggingscommissies worden over het algemeen voor 0,2 tot 0,6 FTE aangesteld.

Dit betekent dat deze bestuurders en leden van beleggingscommissies hun beschikbare tijd zo optimaal mogelijk moeten inzetten, waarbij er vaak keuzes gemaakt moeten worden om bepaalde zaken minder voorrang te geven. Dit brengt het risico op ‘achterstallig onderhoud’ met zich mee. In dergelijke situaties kan het wenselijk zijn om voor diverse taken (eventueel op afroep) ‘extra handen’ in te schakelen. Door een bedrijf (in plaats van een individu) in te schakelen, verwerft u de volledige kennis, expertise, schaalbaarheid en continuïteit die daarbij hoort. Hieronder hebben we enkele concrete voorbeelden van werkzaamheden opgesomd.

 • Inrichten live compliance monitor (direct, live inzicht in de actuele financiële stand van zaken)
 • Veelheid aan verschillende rapportages samenvatten in 1 executive summary
 • Opstellen van herbalanceringsvoorstellen
 • Uitvoering herbalanceringen en overige (beleggingsfonds)transacties
 • Betalingsinstructies ter validatie klaarzetten
 • Opstellen agenda beleggingsvergadering, uitwerken notulen vergadering
 • Voorleggers voor beleggingsvergaderingen opstellen
 • Bijhouden actie- en besluitenlijst, chasen op openstaande actiepunten
 • Operationele begeleiding van transities
 • Monitoring / evaluatie fiduciair beheerder
 • Monitoring / evaluatie direct aangestelde vermogensbeheerders
 • Monitoring / evaluatie securities lending, onderpandbeheer en overig beleid
 • Beoordeling ISAE3402 / SOC1 / AAF0106 rapportages
 • Ondersteuning bij ad hoc verzoeken vanuit de regelgever
 • Beantwoording Prudent Person vragenlijst van de certificerend actuaris
 • Aanleveren teksten en cijfers t.b.v. het vermogensbeheer in het jaarverslag

Kunt u extra ondersteuning gebruiken en wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Marc van Maarle (e-mail: [email protected])

?

Wilt u hierover van gedachten wisselen?