Duurzaam beleggen

Duurzaamheid wordt met de dag belangrijker. Consumenten kiezen steeds vaker voor verantwoorde producten en diensten. Niemand wil bewust investeren in bedrijven die mensenrechten schenden, het milieu enorm vervuilen of zich schuldig maken aan kinderarbeid en corruptie. Kortom, duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en binnen het ondernemerschap.

Duurzaamheid is tevens een punt wat hoog op de agenda staat bij overheden. Zo heeft de Europese Commissie in 2018 het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Hiermee wil de Europese Commissie een transitie naar een circulaire economie bevorderen. Het EU Actieplan bestaat uit nieuwe wetten en heeft gevolgen voor bestaande wetten. Als eerste is op 10 maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze Europese informatieverordening is van toepassing op financiële marktpartijen zoals Index People.

De bovenstaande afbeelding geeft de essentie van de regelgeving weer. Index People is transparant over de mate van duurzaamheid van de producten die zij aanbiedt. Zo voorziet Index People haar portefeuilles van een van de bovenstaande classificaties.

Indexbeleggen bij Index People is op verschillende manieren vorm te geven. Index People biedt naast standaard portefeuilles ook duurzame portefeuilles aan. De beleggingsportefeuilles ten behoeve van onze dienstverlening Pensioenbeleggen zijn uitsluitend duurzaam.

Binnen standaard portefeuilles belegt Index People in sommige subcategorieën duurzaam. Index People heeft een raamwerk voor duurzaam beleggen in kaart gebracht. Bij de keuze van indexoplossingen wordt duurzaam beleggen standaard meegewogen bij het vaststellen van de kwaliteit. Index People kan een duurzame beleggingsoplossing opnemen in portefeuille als de desbetreffende beleggingsoplossing een gedegen hoeveelheid spreiding bevat. Index People is van mening dat spreiding te allen tijde dient te prevaleren binnen de standaard portefeuilles. Hierdoor wordt het risico beperkt en profiteert u van alle relevante beleggingskansen. Een negatieve koersontwikkeling van één bedrijf heeft normaal gesproken een zeer beperkte invloed op de waarde van een index. Index People heeft haar standaard portefeuilles dan ook niet geclassificeerd als artikel 8, maar zoals eerder gesteld, wordt duurzaam beleggen meegewogen bij de keuze van indexoplossingen.

De duurzame portefeuilles van Index People kunnen momenteel wel worden geclassificeerd als artikel 8 op basis van de verordening (EU) 2019/2088, inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Dit wordt bereikt doordat Index People in deze portefeuilles enkel gebruik maakt van beleggingsoplossingen die minimaal kunnen worden gekenmerkt als artikel 8 (lichtgroen). Index People heeft binnen haar duurzame portefeuilles zelfs enkele beleggingsoplossingen opgenomen die als artikel 9 (donkergroen) kunnen worden geclassificeerd.

Bij de selectie van een beleggingsoplossing voor de duurzame portefeuilles staan ESG aspecten mede centraal. Index People toetst of het ESG-beleid van een fonds gedegen genoeg is om opgenomen te worden in de duurzame portefeuilles. Zo moet een ESG-beleid van een fonds voldoen aan internationale normen en standaarden.

Binnen passieve beleggingsoplossingen is duurzaamheid vorm te geven door middel van uitsluitingen, engagement en gebruik van stemrecht (proxy voting).

Meer over indexbeleggen leest u hier.

Uitsluitingen

De uitsluitingsmethode (Negative screening)

De meest directe methode is de uitsluitingsmethode. Dit houdt in dat bedrijven of overheden die niet aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen worden uitgesloten. Daarbij kunt u denken aan wapenhandel, tabak of kinderarbeid. Veel beleggers vinden het prettig om in ieder geval niet in de meest negatieve zaken (wapens, tabak, kinderarbeid etc.) te beleggen. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten wanneer ze zich niet houden aan de 10 punten van het UN Global Compact. Deze methodiek wordt veelvuldig gehanteerd bij beleggingsoplossingen die kunnen worden geclassificeerd als artikel 8 (lichtgroen).

Best-in-class (Negative screening)

Deze methode houdt in dat er per sector wordt gekeken hoe duurzaam de verschillende bedrijven zijn. Vervolgens wordt er alleen belegd in de bedrijven die t.o.v. hun concurrenten het meest duurzaam zijn. Het voordeel is dat u binnen elke sector in de meest duurzame bedrijven kunt beleggen. Zo krijgen bedrijven met een lagere uitstoot bijvoorbeeld een zwaardere weging in de portefeuille. Zo belegt u met deze methode vaak wel in de oliesector of luchtvaartsector, maar enkel in bedrijven die milieuschade het meest inperken. Deze methodiek wordt tevens vaak gehanteerd bij beleggingsoplossingen die kunnen worden geclassificeerd als artikel 8 (lichtgroen).

Impact (Positive screening)

Met deze methodiek belegt u in ondernemingen die vooroplopen bij maatschappelijke en milieukwesties, zoals werknemersbeleid, milieubescherming of mensenrechten. Positive screening betekent dat ondernemingen worden geselecteerd die het goede voorbeeld geven met milieuvriendelijke producten en maatschappelijk verantwoorde activiteiten i.p.v. dat ondernemingen worden uitgesloten. D.m.v. van positive screening kan men bijvoorbeeld beleggen in bedrijven die zich inzetten voor schone energie of onderwijs in ontwikkelingslanden. Vaak wordt er d.m.v. positive screening getracht om aansluiting te vinden bij de 17 sustainable development goals, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties. Deze methodiek wordt vaak gehanteerd door actieve beleggingsoplossingen, aangezien men dan actief kan sturen op duurzaamheid. Beleggingsoplossingen met deze methodiek worden dan ook vaak geclassificeerd als artikel 9 (donkergroen).

Binnen passieve beleggingsoplossingen wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van negative screening, aangezien impact investing vaak gepaard gaat met actief management. Zo screenen onze aanbieders het beleggingsuniversum op ESG-factoren aan de hand van gestandaardiseerde methodologieën. Op die manier wordt er per specifiek onderwerp gekeken of een bedrijf voldoet of niet. Als een bedrijf niet voldoet, wordt het uitgesloten binnen het beleggingsuniversum. Het effect van uitsluitingen van bedrijven is terug te zien in fondsdocumentatie of in periodieke verslaggeving van beheerders. Om inzicht te krijgen in het gedrag van bedrijven wordt voornamelijk gebruik gemaakt van databronnen van MSCI en Sustainalytics. Bovendien zijn de methodologieën van onze fondsaanbieders gebaseerd op een reeks internationale conventies en beginselen, waaronder de Principles for Responsible Investment (PRI) en het Global Compact van de Verenigde Naties.

De fondsen binnen de duurzame portefeuilles van Index People worden gescreend o.b.v. meerdere van onderstaande zaken. Welke aandachtsgebieden dit exact betreft per beleggingsfonds is op aanvraag beschikbaar:

 • UN Global Compact
 • Tabak
 • Nucleaire wapens
 • Controversiële wapens
 • Civiele vuurwapens
 • Conventionele wapens
 • Pornografie
 • Gokken
 • Alcohol
 • Nucleaire energie
 • Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO)
 • Teerzandolie
 • Steenkool
 • Milieu / CO2 emissies
 • Governance

Engagement

Engagement betreft het proces waar er een actieve dialoog tussen beleggers en ondernemingen wordt gevormd op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance. D.m.v. van zo’n actieve dialoog kunnen beleggers ondernemingen in de goede richting sturen. Daarnaast biedt het beleggers de mogelijkheid om duurzaamheidsrisico’s te mitigeren.

Index People onderschrijft dat proces en ziet engagement als manier om een actieve bijdrage te leveren t.a.v. duurzaamheid. Wij kunnen zelf geen engagement aangaan met bedrijven maar bereiken dat via onze fondsaanbieders. Onze fondsaanbieders gaan namelijk zelf of via gespecialiseerde bedrijven / teams de dialoog aan met bedrijven t.a.v. duurzaamheidsrisico’s en kansen. Deze benadering zorgt voor waarde creatie voor klanten op de lange termijn.

Gebruik van stemrecht

Door het gebruik van het stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen (voting) kan een belegger invulling geven aan uitgangspunten inzake duurzaamheid. Index People wenst dit namens haar beleggers te doen en sluit zich aan bij het protocol van de aanbieder van de gebruikte beleggingsoplossing. Het (kunnen) uitoefenen van stemrecht vereist dat (stemrechten van) aandelen niet uitgeleend worden. Daarom letten wij hier scherp op en streven wij naar zogenaamde non-lended beleggingsoplossingen binnen onze duurzame portefeuilles.

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid van Index People geldt dat alle beloningen uitsluitend bestaan uit vergoedingen die niet zijn gekoppeld aan het behalen van een commercieel succes. De beloningen bevatten derhalve geen enkele prikkel die betrokkenen zouden kunnen uitnodigen of aanzetten tot niet-duurzaam gedrag of het nemen van onverantwoorde risico’s.

Bereken uw extra rendement