Overdracht pensioenvermogen

Index People heeft zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Indien u een fiscaal gefaciliteerde pensioenrekening heeft bij Index People en u wilt uw opgebouwde vermogen laten overdragen aan een andere aanbieder van fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw zoals lijfrente of stamrechtvoorzieningen, dan is het PSK van toepassing.

Om de overdracht van uw vermogen te kunnen uitvoeren hebben wij van u een schriftelijk, door u ondertekend verzoek nodig, waarop u aangeeft naar welke financiële instelling u uw vermogen wilt laten overdragen. Op dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven naar welke aanbieder uw geld moet worden overgeboekt. Ten einde fiscale gevolgen te vermijden is het erg belangrijk dat uw geld rechtstreeks naar uw nieuwe aanbieder wordt overgemaakt. Stuurt u met uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee.

Een voorbeeld van het verzoek treft u hier aan. Dit formulier dient u nog verder in te vullen.

Na ontvangst van uw verzoek en alle benodigde stukken zullen wij uw beleggingen bij de eerstvolgende mogelijkheid verkopen. Wij voeren twee keer per maand aan- en verkooporders uit. Na verkoop van uw beleggingen maken wij de opbrengst over naar uw nieuwe aanbieder. Dat doen wij zo snel mogelijk nadat wij uw beleggingen hebben verkocht. Mochten wij onverhoopt meer tijd nodig hebben dan 14 dagen na verkoop van uw beleggingen, dan zullen wij over die extra tijd de wettelijke rente vergoeden.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van een echtscheiding, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van het door de rechtbank bekrachtigde echtscheidingsconvenant nodig, waaruit blijkt welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verdeling van uw opgebouwde vermogen.

Indien uw verzoek tot waardeoverdracht wordt gedaan in het kader van het overlijden van de rekeninghouder, dan hebben wij in aanvulling op de bovengenoemde documenten ook een kopie van de akte van overlijden alsmede een verklaring van erfrecht nodig.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) en van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) kunt u het protocol nalezen. Daar vindt u tevens een overzicht van alle deelnemers, waaronder Index People.

 

Uw extra rendement